Skip to main content

5
UPLOADS


Media Type
5
texts
Year
3
2018
1
2014
1
(No Date)
Topics & Subjects
1
Aşıq Heydər
1
Miskin Abdal
1
Musa Nəbioğlu
1
Nağdəli Zamanov
1
Ramiz Abbaslı
Collection
Creator
4
araz yaquboğlu
1
araz yaquboglu
Language
2
Azerbaijani
1
Turkish
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
by Araz Yaquboğlu
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
AŞIQ HEYDƏR (Əsərləri, dastan – rəvayətlər, xatirələr...) Bakı - 2014, 460 səh.
Topic: Aşıq Heydər
Community Texts
by Araz Yaquboğlu
texts
eye 19
favorite 0
comment 0
"Ozan dünyası" jurnalı, 1 (29), 2018
Topic: Musa Nəbioğlu
Community Texts
by Araz Yaquboglu
texts
eye 44
favorite 0
comment 0
Ramiz Abbaslı. XİMERA Bakı, Qan un nəşriyyatı, 2018, 224 səh. Çapa imzalanmışdır: 12.06.2018
Topic: Ramiz Abbaslı
Community Texts
by Araz Yaquboğlu
texts
eye 131
favorite 0
comment 0
Nağdəli Zamanov. Aşıq Şəmşir yaradıcılığında fəlsəfi fikirlər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2018, 512 səh. Monoqrafiyada XX əsr Azərbaycan aşıq yaradıcılığının görkəmli nüma­yən­dəsi Aşıq Şəmşirin ümumfəlsəfi fikirləri, o cüm­lədən Azərbaycan etik və este­tik dünyagörüşünün formalaşmasına xid­mət edən insan fəlsəfəsi ilə bağlı fikir­ləri araşdırma predmetinə çevrilmişdir. Monoqrafiya Azər­baycan ədə­biy­yatı və...
Topic: Nağdəli Zamanov
Community Texts
texts
eye 315
favorite 0
comment 0
Hüseynzadə Tofiq Məhəmməd oğlu . "Səfəvilərin böyük övliyası – Miskin Abdal", Bakı , 2005
Topic: Miskin Abdal